dnes je 29.7.2021

Input:

Kontrolovaná transakcia

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Kontrolovaná transakcia

Mgr. Andrej Choma

Novou definíciou v zákone o dani z príjmov od roku 2017 je definícia kontrolovanej transakcie. Dôvodom zavedenia tejto definície bol nejednoznačný výklad pojmu vzájomný obchodný vzťah v § 17 ods. 5 ZDP, ktorý nemal oporu v obchodnom zákonníku a bolo možné tento vzťah účelovo vykladať. Nahradením vzájomného obchodného vzťahu za kontrolovanú transakciu sa tiež pojem do istej miery zjednotil s anglickým výrazom „controlled transaction“.

Podľa novej definície v § 2 písm. ac) „kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami podľa písmen n) a r), pričom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa § 6 alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom, pričom za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje prenájom, z ktorého plynú príjmy podľa § 6 ods. 3, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku podľa písmena m), a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely; pri posudzovaní kontrolovanej transakcie sa berie do úvahy skutočný obsah právneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

Právnym vzťahom sa rozumie spoločenský vzťah, ktorý je upravovaný normami práva. Právne vzťahy sú založené a vznikajú poväčšine na základe prejavu vôle niektorého zo subjektov alebo všetkých zúčastnených subjektov.

V prípade daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 6, ide o príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu. Jediným negatívnym vymedzením v tejto definícii je prenájom majetku, ktorý osoba nemá zaradený o obchodnom