dnes je 9.4.2020
Input:

Metóda následného predaja (resale price metod)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.2 Metóda následného predaja (resale price metod)

Mgr. Andrej Choma

Metóda následného predaja je upravená v § 18 ods. 2 písm. b) ZDP. Pri aplikácii tejto metódy sa cena prevodu majetku nakúpeného závislou osobou prepočíta na nezávislú trhovú cenu z ceny, za ktorú táto závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe, zníženej o obvyklú výšku obchodného rozpätia porovnateľných nezávislých predajcov.

Metódu následného predaja môžeme charakterizovať ako metódu, ktorá sa používa v prípadoch, keď osoba nakúpi tovar od svojej závislej osoby a následne ho predá tretej strane (nezávislej osobe).

Táto metóda je najčastejšie využívaná pri distribútoroch produktov alebo služieb. Metódu je možné použiť aj v prípade absencie úplne zhodných produktov alebo služieb. Dôraz sa kladie na zhodný funkčný a rizikový profil porovnávaných subjektov, pretože tovarové rozdiely majú menší vplyv na výšku obchodnej marže ako na cenu.

Ak však predajca ovplyvní transakciu napríklad tým, že tovar ďalej pred následným tovarom spracuje alebo predajca vlastní hodnotný nehmotný majetok, metódu nie je možné použiť.

Pre určenie primeranej ziskovosti (obchodnej marže) je potrebné stanoviť sumu, z ktorej by sa nezávislý predajca snažil pokryť svoje náklady na obstaranie tovaru, iné prevádzkové náklady, ktoré má, a pritom dosiahnuť primeraný zisk.

Pod obchodným rozpätím rozumieme rozdiel medzi nákupnou cenou produktu a jeho predajnou cenou (obchodná marža je percentuálny rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou produktu). Vhodne zvolené obchodné rozpätie by sa malo meniť v závislosti od hodnoty pridanej predajcom.

Pri aplikácii metódy vychádzame z faktov, že poznáme nezávislú predajnú cenu a poznáme porovnateľnú obchodnú maržu uplatňovanú v porovnateľných nekontrolovaných transakciách. Finančné riaditeľstvo v Metodickom pokyne k aplikácii metód transferového oceňovania na prepočet závislej nákupnej ceny na nezávislú nákupnú cenu uvádza nasledujúci vzorec,

kde:

NNC je nezávislá nákupná cena, t. j. cena, za ktorú by bol tovar nakúpený od nezávislej osoby,

PC je predajná cena, za ktorú je tovar predávaný nezávislej osobe,