dnes je 29.7.2021

Input:

Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.3 Metóda zvýšených nákladov (cost plus method)

Mgr. Andrej Choma

Metóda zvýšených nákladov je v zákone o dani z príjmov upravená v ustanovení § 18 ods. 2 písm. c) ZDP. Ide o metódu, pri ktorej sa nezávislá trhová cena vypočíta zo skutočných priamych a nepriamych nákladov majetku alebo služby prevádzanej medzi závislými osobami, zvýšených o sumu cenovej prirážky uplatňovanej tým istým dodávateľom vo vzťahu k nezávislým osobám alebo o sumu cenovej prirážky, ktorú by uplatňovala nezávislá osoba v porovnateľnom obchode za porovnateľných podmienok.

Zjednodušene sa dá povedať, že cenová prirážka je rozdiel medzi vynaloženými nákladmi na výrobu výrobku alebo služby a predajnou cenou u výrobcu alebo poskytovateľa služby.

Do nákladovej základne sa zahŕňajú priame náklady ako aj nepriame náklady alebo pomerná časť nepriamych nákladov, kde platí podmienka, že tieto náklady bezprostredne súvisia s kontrolovanou transakciou. Pri aplikácii metódy je potrebné venovať zvýšenú pozornosť porovnateľnosti nákladov, ktoré sú predmetom transakcie, či majú dostatočnú väzbu na dosahovaný zisk závislej osoby. Napr. pri úpravách na zabezpečenie porovnateľnosti treba zohľadniť rozdiely vo vlastníctve používaného majetku, množinu nákladov porovnateľných spoločností alebo aj rozdielnosť účtovných predpisov v prípade, ak sú porovnávané spoločnosti z iných štátov.

Metódu je možné najčastejšie využiť, keď je predmetom transakcie výroba a predaj dielov alebo hotových produktov, ktoré neobsahujú vysokú pridanú hodnotu alebo aj poskytovanie rutinných služieb poväčšine s nízkou pridanou hodnotou. Zvyčajne ide o zmluvnú výrobu určitého produktu, kde výrobca nevlastní nejaký významný nehmotný majetok.

Výška cenovej prirážky závisí od vykonávaných funkcií a znášaných rizík a podielu hmotného a nehmotného majetku na transakcii. Aj v tomto prípade Finančné riaditeľstvo v Metodickom pokyne k aplikácii metód transferového oceňovania uvádza vzorec na výpočet nezávislej trhovej ceny, a to:

kde:

PCu je predajná cena upravená na základe princípu nezávislého vzťahu,

N sú náklady závislej osoby,

CPn je cenová prirážka uplatňovaná v porovnateľnej nekontrolovanej transakcii,

PCn je nezávislá predajná cena uplatňovaná v porovnateľnej nekontrolovanej transakcii,

Nn sú náklady uplatňované v porovnateľnej nekontrolovanej transakcii.


Obecná Spoločnosť X lisuje plastové nádoby na prach do vysávačov presne podľa zadania obecnej materskej spoločnosti. Priame a nepriame náklady na výrobu jedného kusa sú vo výške 100 eur. Na základe funkčnej a rizikovej analýzy možno spoločnosť X klasifikovať ako zmluvného výrobcu. Celá produkcia sa predáva svojej materskej spoločnosti (závislej osobe). Cena jednej plastovej nádoby na prach je 102 eur, to znamená, že cenová prirážka vo vzťahu k vynaloženým