dnes je 27.11.2021

Input:

Pojem blízka osoba

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 Pojem blízka osoba

Mgr. Andrej Choma

Pojem blízka osoba je pre účely zákona o dani z príjmov definovaná rovnako, ak v Občianskom zákonníku, na ktorý sa v poznámke zákon o dani z príjmov odvoláva. V zmysle § 117 a 118 OZ (Občiansky zákonník). Za blízke osoby preto v prvom rade považujeme príbuzných v priamom rade, súrodencov a manželov. Za blízke osoby sa tiež považujú iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak je splnená podmienka, že by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V praxi je, samozrejme, problematické preukazovanie miery pociťovania takejto ujmy, avšak treba konštatovať, že takéto vymedzenie blízkych osôb nie je ničím výnimočné ani v iných jurisdikciách.