dnes je 29.7.2021

Input:

Príklad ekonomického a personálneho prepojenia

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.3 Príklad ekonomického a personálneho prepojenia

Mgr. Andrej Choma

Príkladom takejto situácie je stav, kedy majú príbuzní v priamom rade majetkovú účasť v rozdielnych spoločnostiach. Či už súrodenci alebo deti a rodičia. V prípade manželov sa situácia zmenila, len ak mali rozdelené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak otec vlastní firmu O a syn vlastní firmu S. Podľa znenia do 1. 1. 2017 aj keď blízky vzťah otca a syna znamená, že sú v zmysle zákona závislé osoby, ak existovali transakcie medzi firmou O a firmou S, tieto transakcie sa nepovažovali za kontrolované transakcie, pretože v zmysle definície by museli byt firma O a firma S pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby. Podľa aktuálne znenia stačí na prepojenie, aby boli firmy pod vedením alebo kontrolou tej istej osoby alebo jej blízkej osoby. To znamená, že aj firmy, ktoré vlastnia závislé osoby, sú závislými, a preto je potrebné medzi transakciami takýchto spoločností skúmať transferovú cenu. Obdobná situácia nastáva aj v prípade, ak je osoba vo firme štatutár.

Obdobná situácia nastáva, ak by napr. otec a syn boli konatelia v dvoch rôznych mestských podnikoch v rôznych mestách. Na základe predmetnej definície sa tieto podniky budú považovať za závislé a ak medzi nimi budú transakcie, budú sa tieto transakcie považovať za kontrolované transakcie.

Čo sa týka zamestnancov obce, uvádzam príklady, kedy osoby nie sú závislé:

Kontrolórka obce vedie účtovníctvo obecnému podniku.

V zmysle zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Keďže sa kontrolór pokladá za zamestnanca obce, nepokladá sa v zmysle zákona o daní z príjmov za závislú osobou s obcou.

Obdobne to platí aj v prípade ak obec platí zamestnancom obce obedy v škôlke, ktorej je zriaďovateľom. Zamestnanci obce nie sú závislé osoby s obcou, a preto nemôže ísť o kontrolovanú transakciu.

Pred tým ako vysvetlíme, čo presne znamená priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel, sa v novele zákona s účinnosťou od 1. 1. 2018 za závislú osobu považuje aj osoba, ktorá má najmenej 25%-ný podiel na zisku inej osoby alebo subjektu. Doteraz podiel na zisku nebol znakom závislosti, keďže hranica 25% sa skúmala iba z hľadiska hlasovacích práv a podielu na základnom imaní .

Taktiež sa do definície závislých osôb doplnil aj pojem „spoločného konania“. Za závislú osobu sa považuje aj osoba, ktorá koná spoločne s inou osobou, ak ide o hlasovacie práva alebo podiel na základnom imaní. V tomto prípade sa podiely týchto osôb spočítajú pre účely hranice 25%.

Príklad: Peter má 20 % podiel na spoločnosti X a zároveň je vlastníkom spoločnosti Y. Spoločnosti X a Y majú medzi sebou transakcie. V tomto prípade nejde o kontrolované transakcie, lebo podiel Petra nepresiahol stanovenú hranicu 25%. Pavol vlastní 20 % podiel spoločnosti X. Peter a Pavol sa preukázateľne dohodnú, že budú konať a hlasovať spoločne na valnom zhromaždení spoločnosti X. Tým pádom sa po novom podiely Petra a Pavla sčítajú a vytvorí sa domnienka pre vytvorenie závislosti, že Peter disponuje 40 % podielom a aj Pavol disponuje 40% podielom. Po ustanovení tejto domnienky budú transakcie medzi spoločnosťou X a Y považované za kontrolované transakcie.

Príklad na závislé osoby - Priamy podiel

Spoločnosť A má 30 % podiel na základnom imaní spoločnosti B. Priamy podiel spoločnosti A na základnom imaní spoločnosti B je viac ako 25 %, a preto ide o ekonomicky prepojené osoby, ktoré sa budú považovať za závislé osoby.

Spoločnosť A má 20 % podiel na základnom imaní spoločnosti B, ale zároveň má 25% podiel na zisku spoločnosti B. Podiel spoločnosti A na zisku spoločnosti B je 25 %, a preto ide o ekonomicky prepojené osoby, ktoré sa budú považovať za závislé osoby.

Príklad na závislé osoby - nepriame ekonomické prepojenie

Spoločnosť A má 40 % podiel na základnom imaní spoločnosti B. Spoločnosť B má zároveň 70