dnes je 18.5.2021

Input:

Príklad verejného záujmu

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1 Príklad verejného záujmu

Mgr. Andrej Choma

Obec má zriadenú spoločnosť s ručením obmedzeným, v ktorej má 100 % účasť. Spoločnosť má v svojom majetku pracovný stroj. Pracovný stroj je už odpísaný (nulová účtovná hodnota). S. r. o. nevyužíva na podnikateľskú činnosť pracovný stroj. Obec má zriadenú príspevkovú organizáciu a má záujem uskutočniť prevod majetku zo s. r. o. do svojho majetku a následne zveriť do správy obce, aby pracovný stroj mohol byť ďalej využívaný.


Otázka č. 1:

Môže starosta obce, ako štatutár obce a zároveň ako jediný spoločník s. r. o. na valnom zhromaždení prijať uznesenie, kde sa uskutoční prevod majetku zo s. r. o. na obec za sumu 1 eur (buď formou kúpno-predajnej zmluvy alebo darovacej zmluvy) ?


Otázka č. 2:

Súvisí daná problematika s transferovým oceňovaním a ako nazerať na túto transakciu so zreteľom na verejný záujem?

K otázke číslo 1:

Ustanovenia zákona zaoberajúce sa transferovým oceňovaním, ani iné ustanovenia zákona nebránia prevodu majetku, či už na základe kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy.

Pri rozhodovaní o právnom úkone však treba zobrať do úvahy § 25 ods. 1 písm. a) ZDP, kde pri predaji vstupná cena hmotného majetku je obstarávacia cena (1 euro) a podľa § 25 ods. 1 písm. f) ZDP, kde pri darovaní vstupná cena je cena zistená podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov.

K otázke číslo 2:

Áno, daná problematika súvisí s transferovým oceňovaním. Ak by sa uskutočnila takáto transakcia medzi dvoma prepojenými s. r. o., tak by predávajúci mal povinnosť v zmysle § 17 ods. 5 ZDP zvýšiť si základ dane a zároveň by druhá spoločnosť mala nárok na korešpondujúcu úpravu základu dane.

Avšak, ak sa má táto transakcia uplatniť ako „transakcia vo verejnom záujme“, mal by byť jasne zdokladovaný a preukázaný tento zámer, v čom spočíva verejný záujem (napr. stroj je využívaný pri obecných verejnoprospešných prácach). Takto prevedený majetok na obec pri následnom predaji alebo prenájme obcou by bol tento príjem z predaja alebo prenájmu daňovo oslobodený. Takto nadobudnutý majetok môže obec predať a prenajímať až po piatich rokoch od nadobudnutia. Ak by nastala takáto situácia, v zmysle ustanovení daňového poriadku má správca dane možnosť vyrubiť daň do 5 rokov od prevodu majetku zo s. r. o. na obec. Ak by došlo k predaju alebo k prenájmu pred touto lehotou, nemohlo by ísť o transakciu vo verejnom záujme a došlo by k uplatneniu § 17 ods. 5 ZDP na strane s. r. o.

To znamená, ak bude predmetný stroj predaný za euro alebo darovaný obci z dôvodu využívania takéhoto zariadenia v prospech obce a jej obyvateľov a nie v prospech určitého jednotlivca, takáto transakcia bude považovaná správcom dane za transakciu v súlade