dnes je 9.4.2020
Input:

Subjekt

23.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Subjekt

Mgr. Andrej Choma

V zmysle zákona o dani z príjmov sa za subjekt považuje právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu, alebo iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. K takémuto rozšíreniu definície závislých osôb v zákone o dani z príjmov došlo k 1. 1. 2018. Ide o opatrenie na zamedzenie daňových únikov, pričom touto zmenou Slovenská republika implementovala Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016.

Do konca roka 2017 sa za závislú osobu považovala len právnická alebo fyzická osoba, ktorá mala zákonom určené charakteristiky. Po novom sa za závislú osobu považuje aj tzv. subjekt. Je to právne usporiadanie majetku alebo právne usporiadanie osôb, ktoré nemá právnu subjektivitu. Je to aj iné právne usporiadanie, ktoré vlastní majetok alebo spravuje majetok. Právne formy, ktoré skrýva pojem „subjekt“ sú zaužívané hlavne v zahraničí (napr. tzv. trusty alebo partnershipy). Takisto sa však môžu vyskytovať v rámci Slovenskej republiky, napríklad to môžu byť združenia pri konzorciách. Pravidlá transferových cien sa budú uplatňovať aj na kontrolované transakcie s takýmito subjektmi. Zámerom zákonodarcu